Slovníček pojmů ze světa stavebnictví

Napsal Karel (Trávníček) Stavitel (») 22. 7. 2013 v kategorii Články, přečteno: 5521×
slovnicek.jpg

Hned pro začátek začneme přehled základních pojmů, na které věžně můžete narazit a které vymezuje i stavební zákon. Snažil jsem se o stručné vysvětlení, než o přímý přepis. Jednotlivé pojmy hodlám průběžně doplňovat (pokud máte typ na některý pojem, který Vám zásadně chybí, napiště mi do komentáře).

Stavebník

Osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby (nebo také investor).

Stavba

Stavbou se rozumí veškerá stavební díla bez zřetele na jejich stavebně-technické provedení, použité stavební výrobky a materiály, na účel využití a účel trvání.

Dočasná stavba

Je stavba, u které stavební úřad omezí dobu jejího trvání.

Úprava dokončených staveb

Stavby se mohou měnit výškově (nástavba), plošně (přístavba) a změnou vnitřního využití stavby (stavební úpravy).

Údržba stavby

Jsou veškeré práce, které zabezpečují její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení (prodlužuje životnost stavby)

Územní plán

Územní plán je souhrnem grafických znázornění (situační výkresy, mapy) a textových informací. Tyto údaje slouží k znázornění a popisu jednotlivých pozemků, které se na území obce nacházejí. Jejich barevné vyznačení s příslušným popisem určuje možnost jejich využití (stavební, zemědělský, sport a oddech, kultura atd.).

Regulační plán

Regulační plán je detailnějším zpracování plánu územního (ve větším měřítku např. 1:500, 1:1000), dotýká se konkrétních parcel a nahrazuje v řešeném území územní rozhodnutí.

Územní rozhodnutí

Územní rozhodnutí řeší změny využití jednotlivých parcel, umísťování staveb na těchto parcelách, dělení a scelování pozemků, zřizuje ochranná pásma (hygienické, požární atd.). Například změna zemědělské pozemku na stavební pozemek. Územní rozhodnutí může být nahrazeno veřejno-právní smlouvou o umístění stavby (neprobíhá správní řízení)

Katastr nemovitosti

Katastr nemovitostí je souborem informací o jednotlivých pozemcích, které se v daném území (katastru) nachází, o jejich vlastnicích, kvalitě půdy, zástavních právech (hypotéky), věcných břemenech (zřízení přístupových cest) apod.

Stavební pozemek

Je část nebo soubor pozemků, které jsou určeny k umístění stavby a to buď – územním plánem, regulačním plánem nebo územním rozhodnutím.

Zastavěný stavební pozemek

Je pozemek, který je evidovaný v katastru nemovitosti jako stavební parcela pod společným oplocením, případně tvoří jeden celek s budovou (rodinný dům, hospodářská usedlost apod.)

Nezastavitelný pozemek

Je takový pozemek, který nelze na území obce zastavět (pozemky veřejné zeleně – parky, zemědělské pozemky o výměře větší než ½ ha, lesní pozemky nebo jejich soubor o výměře větší než ½ ha)

Veřejná infrastruktura pozemku a stavby

Je dopravní infrastruktura (pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, letiště), technická infrastruktura (vodovody, kanalizace, čistění odpadních vod, energetická vedení, elektronické komunikační sítě apod.) a občanské vybavení (kina, obchody, domovy důchodců atd.).

Povolování staveb

Je souhrn úkonů a činností, které vedou k udělení stavebního povolení. Lze je rozdělit na stavby, které stavební povolení nevyžadují, stavby které se povolují na základě ohlášení a na ostatní, které stavební povolení vyžadují.

Užívání staveb (kouladace)

Užíváním stavby se rozumí jejich schválení pro určitý typ využití – bydlení, zemědělské účely, sport a rekreace, průmyslové činnosti atd. Děje se tak prostřednictví takzvaného kolaudačního rozhodnutí.

Požární zpráva

Jde o odborné posouzení stavby z hlediska její odolnosti vůči požáru a z hlediska posouzení požárně nebezpečného prostoru kolem stavby (požární odstupy).

Projektová dokumentace

Jde o textovou  a výkresovou dokumentaci stavby, která ji technicky popisuje a stanoví její postupy při realizaci. Vymezuje budoucí užívání jednotlivých prostorů, stanoví její umístění na pozemku a připojení na jednotlivé inženýrské sítě a komunikaci.

Autorizovaná osoba

Je fyzická osoba, jenž na základě odborného přezkoušení obdržela pověření k provádění činností ve výstavbě (projektování, realizace staveb, inženýrská činnost). Druhy – autorizovaný technik, autorizovaný inženýr.

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Veronika z IP 194.228.11.*** | 16.10.2013 14:49
Důležitým pojmem, který tam chybí, tak jsou mapy katastru, více o nich je na www.caki.cz/
Norbert z IP 194.228.11.*** | 29.7.2014 11:55
Já jsem výhodně získal stavbu i s pozemkem, stačilo se obrátit na reality www.realspektrum.cz/ a už mi vyhledali to nejlepší řešení sami
Radim z IP 78.108.148.*** | 20.11.2014 20:32
Akce na plastová okna v Ostravě!
www.akcekazet.cz/kategorie/17-plastova_okna-cz.html


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel třináct a nula